ข่าวกิจกรรมทถจ.ยะลา เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการพัฒนาศูนย์เด็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
 วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายวิญญู สิงหเสม ท้องถิ่นจังหวัดยะลา เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการพัฒนาศูนย์เด็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ในหัวข้อเสวนา "การขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ผ่านมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ" ระหว่างวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และเข้าร่วมประชุมดังกล่าวข้างต้น ณ โรงแรม บีพี แกรนด์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

จำนวนผู้เข้าชม 37