ข่าวกิจกรรมสถจ.สงขลา จัดการประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี ๒๕๖๒
 วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนางสาวปรียาภัทร์ จันทร์ทิพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น และนางสาวรานี ใบอาสัน นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ จัดการประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะของ อปท. และท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๕ ศาลกลางจังหวัดสงขลา อำเภอเมืองสงขลา

จำนวนผู้เข้าชม 7