ข่าวกิจกรรมสถจ.นราธิวาส ร่วมประชุมตามโครงการประชุมหารือข้อราชการ สถ. รายสัปดาห์ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒
 วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ น. สถจ.นราธิวาส โดยนายวิเชียร ทองเอียด ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส หัวกลุ่มงาน ๔ กลุ่มงาน และหัวหน้างานบริหาร ร่วมประชุมตามโครงการประชุมหารือข้อราชการ สถ. รายสัปดาห์ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ (DLA Morning Brief) ทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference) ณ ห้องสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส

จำนวนผู้เข้าชม 5