ข่าวกิจกรรมโครงการฝึกอบรมการปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชี และการจัดทำรายงานการเงินประจำปี ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๓
 นางสาวสรัญญา แปะทอง ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาระบบบัญชีท้องถิ่น สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชี และการจัดทำรายงานการเงินประจำปี ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๖ - ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ

จำนวนผู้เข้าชม 4