ข่าวกิจกรรมสถจ.ยะลา จัดประชุมปลัด อปท. และหัวหน้าส่วนราชการ อปท. ประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๕
 วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐น. สถจ.ยะลา ได้จัดประชุมปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมศรีญาลอ ชั้น ๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เพื่อมอบนโยบายและติดตามแผนงานนโยบายที่สำคัญ โดยมีนายวิญญู สิงหเสม ท้องถิ่นจังหวัดยะลาเป็นประธานในที่ประชุม

จำนวนผู้เข้าชม 4