ข่าวกิจกรรมสถจ.นราธิวาส เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ให้บุคลากรในสังกัดกรม สถ. ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตฯ
 วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. สถจ.นราธิวาส เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ให้บุคลากรในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference) เรื่อง การแก้ไขกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นและประเด็นที่ควรเตรียมการปฏิบัติ ณ ห้องสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส

จำนวนผู้เข้าชม 16