ข่าวกิจกรรมว่าที่ร้อยตรี ธานินทร์ ริ้วธงชัย หน.ผต.สถ. ได้รับมอบหมายจาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านมาลายูบางกอก)
 วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ว่าที่ร้อยตรี ธานินทร์ ริ้วธงชัย หน.ผต.สถ. ได้รับมอบหมายจาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านมาลายูบางกอก) ของเทศบาลนครยะลา ได้เยี่ยมชมการจัดบู้ท ผลงานของโรงเรียนและนักเรียน พร้อมทั้งได้มอบนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเพื่อการพัฒนาในเรื่องของการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาลของกระทรวงมหาดไทยต่อไป

จำนวนผู้เข้าชม 11