ข่าวกิจกรรมสถจ.ยะลา จัดประชุม ก.อบต.จ.ยะลา ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑
 วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. สถจ.ยะลา ได้จัดการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จ.ยะลา) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมยะลายาลอ โดยมีนางอรพินท์ นาคประดิษฐ์ ผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.อบต. จังหวัดยะลา เป็นประธานในที่ประชุม