ข่าวกิจกรรมสถจ.นครพนม ประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติและรายงานผลการดำเนินงานในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.ในพื้นที่
 วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. นางสาวณัฐชยา ช่างแกะ ท้องถิ่นจังหวัดนครพนม ได้ลงพื้นที่ประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติและรายงานผลการดำเนินงานในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่อำเภอศรีสงคราม อำเภอบ้านแพง อำเภอนาทม อำเภอโพนสวรรค์ และอำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม โดยมีผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวฯ