ข่าวกิจกรรมสถจ.ปัตตานีจัดประชุมเพื่อซักซ้อมการดำเนินกิจกรรมในงานวันท้องถิ่นไทยประจำปี ๒๕๖๑ ของจังหวัดปัตตานี
 วันอังคารที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น.นายเพิ่ม เพ็ชรพรหม ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี เป็นประธานการประชุมเพื่อซักซ้อมการดำเนินกิจกรรมในงาน วันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๑ ของจังหวัดปัตตานี โดยมี ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมประชุมรับมอบหมายภาระกิจ โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมลังกาสุกะ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดปัตตานี