ข่าวกิจกรรมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นายนิวัฒน์ ภาตะนันท์)
 วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายนิวัฒน์ ภาตะนันท์ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ตรวจติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ณ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา