ข่าวกิจกรรมสถจ.ยะลา จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบประเมินความสามารถด้านการอ่านออก ชั้น ป.๑ ปี ๒๕๖๐
 วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. สถจ.ยะลา จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบประเมินความสามารถด้านการอ่านออก (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมยะลายาลอ โดยมีนายวิญญู สิงหเสม ท้องถิ่นจังหวัดยะลา เป็นประธานในที่ประชุม