ข่าวกิจกรรมทถจ.ยะลา ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดยะลา (ศอ.ปส.จ.ยล.) ครั้งที่ ๑
 วันที่ ๑๔ พ.ย. ๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องศรียะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา นายวิญญู สิงหเสม ทถจ.ยะลา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดยะลา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เป็นการหารือและชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติงานด้านยาเสพติดสำหรับปีงบประมาณใหม่ การรับฟังปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการดำเนินงานในปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยนายเจษฎา จิตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในที่ประชุม ทั้งนี้มีสำนักงาน ป.ป.ส.ภาค ๙ และหัวหน้าส่วนจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ