ข่าวกิจกรรมสถจ.ชัยภูมิ ประชุมชีแจงบทบาทภารกิจของจิตอาสาเฉพาะกิจ
 วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ข้าราชการ สถจ.ชัยภูมิ ประชุมชีแจงบทบาทภารกิจของจิตอาสาเฉพาะกิจ งานบริการประชาชน และพร้อมกันบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาด บริเวณศาลาประชาคม และบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ