ข่าวกิจกรรมสถจ.พัทลุง จัดประชุมชี้แจงโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. จังหวัดพัทลุง
 วันนี้ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง โดย นายโชคชัย ศรีหิรัญรัตน์ ท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพัทลุง (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จัดประชุมชี้แจงผู้ปฏิบัติงานและที่ปรึกษาการประเมินฯ โดยมี นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานการประชุม