ข่าวกิจกรรมสถจ.กาฬสินธุ์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐ รุ่นที่ ๒
 วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น. สถจ.กาฬสินธุ์ กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รุ่นที่ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมริมปาว อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ โดยมีนายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดฯ มีผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ จำนวน ๒๕๐ คน