ข่าวกิจกรรมข้าราชการ สถจ.ปัตตานี ร่วมประชุมโครงการตรวจนิเทศด้านการบริหารงานบุคคล ของ สถจ. และ สถอ.ครั้งที่ ๑
 เมื่อวันที่ ๑๘ พ.ค. ๒๕๖๐ เวลา๐๙.๓๐น.นางสาวอโรชา นันทมนตรี ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ สถ.พร้อมคณะตรวจนิเทศด้านการบริหารงานบุคคลของสถจ.และสถอ.พ.ศ.๒๕๖๐ครั้งที่๑ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน เพื่อรับฟังปัญหา/อุปสรรคตอบข้อซักถามให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และด้านอื่นๆของ สถจ.ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน(ปน,ยล,นธ,สต,สข)ณ โรงแรมปาร์ควิว รีสอร์ท อ.เมืองจ.ปัตตานี โดยมี ทถจ.๕ จังหวัด ,ผู้อำนวยการกลุ่มงาน,หัวหน้ากลุ่มงาน,หัวหน้าฝ่าย,ทถอ.และข้าราชการ สถจ.ปัตตานี เข้าร่วมการตรวจนิเทศฯ