ข่าวกิจกรรมทถจ.ยะลา พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดฯ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวิญญู สิงหเสม ท้องถิ่นจังหวัดยะลา พร้อมด้วย นายธงฉาน สุวรรณรักษา นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์โดยใช้ชั้นปีเป็นฐานกิจกรรมพัฒนาทักษะนักศึกษา (พัฒนาทักษะทางวิชาการเพื่อการแข่งขันสู่ตลาดแรงงาน) ณ ห้องประชุมบราแง ชั้น ๓ อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดโดย หลักสูตรรัฐประศาสนศาตร์