ข่าวกิจกรรมสถ.มอบเงินเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจสำหรับ ขรก. ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย จ.นราธิวาส
 วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส โดยนายเมธา รุ่งฤทัยวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มอบเงินเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจสำหรับข้าราชการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย จังหวัดนราธิวาส จำนวน ๒ ราย คือ ๑.นางเพ็ญ คงพูน ตำแหน่ง นักวิชาการเงิน และบัญชีปฏิบัติการ ๒. นางสาวนงค์ลักษณ์ อินทร์น้อย ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน รายละ ๓,๐๐๐บาท เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท