ข่าวกิจกรรมสถจ.นครศรีธรรมราช ประชุมหัวหน้ากลุ่มงานสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมรา
 เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ สถจ.นครศรีธรรมราช ประชุมหัวหน้ากลุ่มงานสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เพื่อติดตามและรับทราบปัญหาอุปสรรคการปฏิบัติราชการ โดยนายสงกรานต์ ไมยวงษ์ ท้องถิ่นจังหวัด เป็นประธานการประชุม