ข่าวกิจกรรมสถจ.นราธิวาส จัดอบรมสมาชิกสภา อบต. รุ่นที่ 3
 สำนักส่งเสรมิการปกครองท้องอถิ่นจังหวัดนราธิวาส กำหนดจัดโครงการอบรมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่ปี 55 เมื่อวันที่ 3-4 ก.ค 56 ณ โรงแรมอิมพีเรียล จ.นราธิวาส