ข่าวกิจกรรมท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี ร่วมงานตะวันเบิกฟ้า..ที่..บ้านดาวเรือง
 นายชโลธร ผาโคตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี สส.กัลยา รุ่งวิจิตรชัย นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา ท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดสระบุรี ร่วมงาน ?ตะวันเบิกฟ้า..ที่..บ้านดาวเรือง? ณ หอวัฒนธรรมพื้นบ้าน ไท-ยวน สระบุรี ในวันที่ 28 เม.ย. 56 ภายในงานมีนิทรรศการของศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ นิทรรศการภาพเก่า เล่าเรื่อง ไท-ยวน สระบุรี? การสาธิตและจำหน่ายสินค้าภูมิปัญญาพื้นบ้าน กิจกรรมการแสดงทางน้ำและการแสดงศิลปวัฒนธรรม และตอนค่ำร่วมรับประทานอาหาร ขันโตก ริมแม่น้ำป่าสัก