ข่าวกิจกรรมสถจ.สระบุรี จัดอบรมภาษาอังกฤษแก่บุคลากร รุ่นที่ 2
 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี จัดอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสระบุรี ประจำปี 2556 หลักสูตร ?ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน? รุ่นที่ 2 โดยนายชโลธร ผาโคตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ในวันที่ 1 เม.ย. 56 ณ โรงแรมสระบุรีอินน์