ข่าวกิจกรรมจังหวัดตรัง เมืองแห่งความสุข จัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2556
 จังหวัดตรัง เมืองแห่งความสุข โดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรัง จัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2556 วันที่ 18 มีนาคม 2556 ซึ่งมีนายธีรยุทธ เอี่ยมตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธี มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมงานดังกล่าว