ข่าวกิจกรรมผต.เจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ตรวจราชการ เขต 15
 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผต.สถ. ลงพื้นที่เขตรับผิดชอบ ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนและการบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการเรียนการสอน ณ โรงเรียนจามเทวี เทศบาลเมือง จังหวัดลำพูน