ข่าวกิจกรรมสถจ.นราธิวาสร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงแผนบูรณาการฯ (ฮาริส โมเดล)
 ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส (นายอิสระ ละอองสกุล) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงแผนบูรณาการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสจังหวัดนราธิวาส ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 55