ข่าวกิจกรรมสถจ.ปัตตานี จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 9/2555
 สถจ.ปัตตานี จัด โครงการเพิ่มประสิทธิภาพปลัด/หัวหน้าส่วนการคลัง/หัวหน้าส่วนโยธาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 9 ประจำปี 2555 วันที่ 21 กันยายน 2555 ณ ห้องน้ำพร้าว 1 โรงแรมซี เอส ปัตตานี อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี