ข่าวกิจกรรมจังหวัดตรัง จัดประชุมหารือแนวทางการดำเนินการตามระเบียบ มท.ว่าด้วยพัสดุของ อปท.
 จังหวัดตรัง เมืองแห่งความสุข โดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรัง จัดประชุมหารือเพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 โดยเชิญ ผู้อำนวยการสำนักการช่าง/ผู้อำนวยการกองช่าง/หัวหน้าส่วนโยธา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมประชุม ซึ่งในการประชุมดังกล่าวมีนายสรวิชญ์ ไชยสวัสดิ์ ท้องถิ่นจังหวัดตรัง เป็นประธานการประชุม และได้เชิญโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรังมาให้คำแนะนำในเรื่องดังกล่าวด้วย