ข่าวกิจกรรมการศึกษาดูงานของผู้บริหาร ประธานสภา และปลัด อปท. ของจังหวัดสุโขทัย
 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัยจัดการอบรมผู้บริหาร ประธานสภา และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของจังหวัดสุโขทัยการศึกษาดูงานการบริหารจัดการที่ดีของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี