( ข้อมูลข่าวสาร GFMIS )

การกำหนดกิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS   
20/12/2560
file1
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กรณีรับและนำส่งเงินแทนกัน   
18/10/2560
การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2560 ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีมีหนี้ผูกพันในระบบ GFMIS   
13/09/2560
การตรวจสอบเพื่อรับรองยอดการเบิกจ่ายเงินจากคลังและการนำเงินส่งคลังในระบบ GFMIS   
08/08/2560
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กรณีรับและนำส่งเงินแทนกัน   
07/08/2560
การตรวจสอบและการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังในระบบ GFMIS   
15/06/2560
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กรณีรับและนำส่งเงินแทนกัน   
09/06/2560
รายงานแสดงสถานะของใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ผ่าน GFMIS Web Online   
04/04/2560
file1
วิธีการเรียกรายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนกัน ในระบบ GFMIS   
04/04/2560
file1
การบันทึกรหัสรายได้และรหัสแหล่งของเงินในระบบ GFMIS   
23/03/2560
การกำหนดระยะเวลาการปิดงวดบัญชีในระบบ GFMIS   
23/03/2560
วิธีปฏิบัติในการเรียกรายงานงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมสำหรับหน่วยงานที่ไม่มีเครื่อง GFMIS Terminal (MIS BW)   
16/03/2560
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กรณีรับและนำส่งเงินแทนกัน   
10/02/2560
การกำหนดกิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS   
20/01/2560
file1
การตรวจสอบและการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังในระบบ GFMIS   
12/01/2560
ฝังบัญชีมาตรฐานเพื่อใช้ในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)   
20/12/2559
file1
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กรณีรับและนำส่งเงินแทนกัน   
31/10/2559
file1 file2
รายงานสินทรัพย์ในระบบ GFMIS   
13/10/2559
file1 file2
การตรวจสอบและการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังในระบบ GFMIS   
11/10/2559
การคัดเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการที่มิใช่เป็นการจ้างบริการจากบุคคลธรรมดา สำหรับเดือนกันยายน ผ่าน GFMIS Web Online   
22/09/2559
first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 182 next last