ร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

.....สวัสดีครับพี่น้องชาว สถ. และ อปท. ทุกท่าน...


พบกันเป็นครั้งที่ ๔ แล้วนะครับ วันนี้ผมมีสาระทางวิชาการมาบอกกล่าวเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานกันครับ


                                                        ความคืบหน้าการจัดทำร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

                                                            การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


 

               กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้สอบถามความคิดเห็นขององค์กรปครองส่วนท้องถิ่นผ่านทางเว็บไซต์

www.thailocalamin.go.th เกี่ยวกับการจัดทำร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ... โดยสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้


 

     ๑) ยกเลิกองค์กรจัดทำแผนเดิม คือ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

เปลี่ยนเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด (องค์การบริหารส่วนจังหวัด) และระดับพื้นที่ (เทศบาล เมืองพัทยา     

องค์การบริหารส่วนตำบล)


     ๒) กำหนดให้มีแผนพัฒนาท้องถิ่น (ระยะเวลา ๔ ปี) แทนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา ๓ ปี แผนพัฒนาประจำปี

แทนแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปีของจังหวัดและส่วนกลาง
    

     ๓) ให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผน

ประจำปีด้วย โดยดำเนินการไปพร้อม ๆ กันทีเดียว


     ๔) กำหนดให้มีการประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อร่วมกำหนดวิสัยทัศน์ของการพัฒนาท้องถิ่น และนำปัญหา ความต้องการ 

จากแผนชุมชนมาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

 

     ๕) กำหนดให้เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนที่มีหน้าที่จัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกรรมการและผู้ช่วย

เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นทุกระดับ เนื่องจากเป็นผู้รับผิดชอบหลัก


 

     ๖) กำหนดให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นระดับพื้นที่      

เพื่อเป็นการประสานงาน และบูรณาการปฏิบัติงานระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับผู้ปกครองท้องที่


ซึ่งขณะนี้ได้อยู่ระหว่างพิจารณายกร่างปรับปรุงระเบียบดังกล่าวเพื่อเสนอกระทรวงมหาดไทยต่อไป

 


                                                  ครั้งนี้เป็นเรื่องทางวิชาการหน่อยนะครับแต่เป็นประโยชน์สำหรับท้องถิ่นแน่ ๆ ครับ

                                                       ..อ้อ...อย่าลืมงดเหล้าเข้าพรรษาด้วยนะครับ แล้วพบกันนะครับ......

 


                                                                                                                                                        นายขวัญชัย วงศ์นิติกร

                                                                                                                                          อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น