ค่าตอบแทนของบุคลากร อปท.


สวัสดีครับน้องชาว สถ. และ อปท. ทุกท่าน...

         พบกันอีกเช่นเคยครับกับ "นานาสาระกับ อสถ." วันนี้ผมอยากจะเล่าเรื่องราวที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลท้องถิ่นของเราให้ทุกท่านได้ทราบโดยทั่วกัน

         เรื่องแรก การปรับเงินค่าจ้างลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ อปท. ขึ้นอีกร้อยละ 5 ก.กลาง (ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.) ได้มีมติเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2554 อนุมัติปรับเงินค่าจ้างและค่าตอบแทนลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของ อปท. ร้อยละ 5 โดยให้    ได้รับย้อนหลังตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน 2554 ทั้งนี้ สืบเนื่องจากมติ ครม.เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2553 เห็นชอบให้ส่วนราชการปรับอัตราเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนรายเดือนของบุคลากรภาครัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2554 ประกอบกับเพื่อให้โครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำและค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่สังกัด อปท. สอดคล้องกับอัตราเงินเดือนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่ง ก.กลาง (ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.) ได้มีมติให้ปรับเพิ่มไปแล้วเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา         โดยการปรับค่าจ้างลูกจ้างประจำ และค่าตอบแทนพนักงานจ้างดังกล่าวได้ยึดหลักความยุติธรรม และหลักการจูงใจ ซึ่งมติ        ดังกล่าว ได้มีการนำเสนอ รมว.มท.ในฐานะประธาน ก.กลาง (ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.) เพื่อลงนามในประกาศ โดยเมื่อได้มีการ   ลงนามแล้วก็จะจัดส่งให้ ก.จังหวัด ไปดำเนินการประกาศเป็นหลักเกณฑ์เพื่อให้ อปท. สามารถเบิกค่าจ้าง และค่าตอบแทนที่ปรับเพิ่มร้อยละ 5 ให้แก่ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างในสังกัดต่อไป

         เรื่องที่สอง การปรับเงินเดือน เงินวิทยะฐานะและเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ หรือพนักงานครูและบุคลากรทาง     การศึกษาท้องถิ่นที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (สายงานการบริหารสถานศึกษา สายงานนิเทศการศึกษา และสายงานการสอน) ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ได้พิจารณาเห็นชอบแล้วครับ ขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการปฏิบัติของ อปท. เพื่อเบิกจ่ายให้แก่ผู้ที่มีสิทธิ    ต่อไป

 

          สองเรื่องข้างต้นเป็นสองในหลายเรื่องที่ สถ. ตั้งใจจะดูแลชาว อปท. ให้ได้รับสิทธิประโยชน์ให้เสมอภาคกับส่วนราชการ อื่น ๆ ยังมีอีกหลายเรื่องครับ แล้วผมจะนำมาเสนอให้ท่านทราบต่อไป


                              ....แล้วเจอกันคราวหน้านะครับ....
  
                                                                                                                 

                                           นายขวัญชัย วงศ์นิติกร

                                            อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น