ประกาศกระทรวงมหาดไทย ประกาศราชกิจจานุเบกษา
วันที่ รายละเอียด หมายเหตุ วันที่ เล่ม ตอนที่ หน้า
29/06/2555 เปลี่ยนฐานะจาก องค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง เป็น เทศบาลตำบลสองพี่น้อง มีผลบังคับใช้วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕