ประกาศกระทรวงมหาดไทย ประกาศราชกิจจานุเบกษา
วันที่ รายละเอียด หมายเหตุ วันที่ เล่ม ตอนที่ หน้า
15/07/2551 เปลี่ยนชื่อ องค์การบริหารส่วนตำบลมะกอกเหนือ ไปเป็น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน วันที่มีผลบังคับใช้ 15 พฤษภาคม 2551
15/07/2551 จัดตั้งเทศบาลจากองค์การบริหารส่วนตำบล บ้านสวน เป็น เทศบาลตำบลบ้านสวน วันที่มีผลบังคับใช้ 15 พฤษภาคม 2551