ประกาศกระทรวงมหาดไทย ประกาศราชกิจจานุเบกษา
วันที่ รายละเอียด หมายเหตุ วันที่ เล่ม ตอนที่ หน้า
20/08/2552 จัดตั้งเทศบาลจากองค์การบริหารส่วนตำบล ดอนทราย เป็น เทศบาลตำบลดอนทราย ประกาศกระทรวงมหาดไทยมีผลใช้บังคับ วันที่ 20 สิงหาคม 2552