ประกาศกระทรวงมหาดไทย ประกาศราชกิจจานุเบกษา
วันที่ รายละเอียด หมายเหตุ วันที่ เล่ม ตอนที่ หน้า
20/08/2552 จัดตั้งเทศบาลจากองค์การบริหารส่วนตำบล ทะเลน้อย เป็น เทศบาลตำบลทะเลน้อย ประกาศกระทรวงมหาดไทยมีผลใช้บังคับ วันที่ 20 สิงหาคม 2552