ประกาศกระทรวงมหาดไทย ประกาศราชกิจจานุเบกษา
วันที่ รายละเอียด หมายเหตุ วันที่ เล่ม ตอนที่ หน้า
15/07/2552 เปลี่ยนชื่อ องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ไปเป็น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพ้อ วันที่มีผลบังคับใช้ 23 กรกฎาคม 2551
15/07/2551 จัดตั้งเทศบาลจากองค์การบริหารส่วนตำบล หนองพ้อ เป็น เทศบาลตำบลหนองพ้อ วันที่มีผลบังคับใช้ 23 กรกฎาคม 2551