ประกาศกระทรวงมหาดไทย ประกาศราชกิจจานุเบกษา
วันที่ รายละเอียด หมายเหตุ วันที่ เล่ม ตอนที่ หน้า
20/09/2554 จัดตั้งเทศบาลจาก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง เป็น เทศบาลตำบลบ้านบึง วันที่มีผลใชับังคับ วันที่ 30 กันยายน 2554