ประกาศกระทรวงมหาดไทย ประกาศราชกิจจานุเบกษา
วันที่ รายละเอียด หมายเหตุ วันที่ เล่ม ตอนที่ หน้า
25/01/2551 จัดตั้งเทศบาลจากองค์การบริหารส่วนตำบล กระแสสินธุ์ เป็น เทศบาลตำบลกระแสสินธุ์ มีผลบังคับใช้ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2551