ประกาศกระทรวงมหาดไทย ประกาศราชกิจจานุเบกษา
วันที่ รายละเอียด หมายเหตุ วันที่ เล่ม ตอนที่ หน้า
15/11/2556 จัดตั้งเทศบาลจาก องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ เป็น เทศบาลตำบลบางพระ มีผลใชับังคับวันที่ ๑๙ ธ.ค. ๒๕๕๖