ประกาศกระทรวงมหาดไทย ประกาศราชกิจจานุเบกษา
วันที่ รายละเอียด หมายเหตุ วันที่ เล่ม ตอนที่ หน้า
06/08/2555 เปลี่ยนฐานะจาก องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะทวด เป็น เทศบาลตำบลเกาะทวด มีผลบังคับใช้วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๕