ประกาศกระทรวงมหาดไทย ประกาศราชกิจจานุเบกษา
วันที่ รายละเอียด หมายเหตุ วันที่ เล่ม ตอนที่ หน้า
02/09/2556 จัดตั้งเทศบาลจาก องค์การบริหารส่วนตำบลชะเมา เป็น เทศบาลตำบลชะเมา มีผลใชับังคับวันที่ ๖ ก.ย. พ.ศ. ๒๕๕๖