ประกาศกระทรวงมหาดไทย ประกาศราชกิจจานุเบกษา
วันที่ รายละเอียด หมายเหตุ วันที่ เล่ม ตอนที่ หน้า
13/07/2555 เปลี่ยนฐานะจาก องค์การบริหารส่วนตำบลการะเกด เป็น เทศบาลตำบลการะเกด มีผลบังคับใช้วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๕