ประกาศกระทรวงมหาดไทย ประกาศราชกิจจานุเบกษา
วันที่ รายละเอียด หมายเหตุ วันที่ เล่ม ตอนที่ หน้า
22/05/2556 เปลี่ยนชื่อ องค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง ไปเป็น องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำฉวาง มีผลใชับังคับวันที่ ๒๒ พ.ค. พ.ศ ๒๕๕๖
22/05/2556 จัดตั้งเทศบาลจาก องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำฉวาง เป็น เทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง มีผลใชับังคับวันที่ ๒๒ พ.ค. พ.ศ ๒๕๕๖