ประกาศกระทรวงมหาดไทย ประกาศราชกิจจานุเบกษา
วันที่ รายละเอียด หมายเหตุ วันที่ เล่ม ตอนที่ หน้า
12/10/2552 จัดตั้งเทศบาลจากองค์การบริหารส่วนตำบล บางกระบือ เป็น เทศบาลตำบลบางกระบือ ประกาศกระทรวงมหาดไทยมีผลใช้บังคับ วันที่ 12 ตุลาคม 2552