ประกาศกระทรวงมหาดไทย ประกาศราชกิจจานุเบกษา
วันที่ รายละเอียด หมายเหตุ วันที่ เล่ม ตอนที่ หน้า
08/07/2551 จัดตั้งเทศบาลจาก องค์การบริหารส่วนตำบลบางหญ้าแพรก เป็น เทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก วันที่มีผลบังคับใช้ 18 ก.ค. 2551