ประกาศกระทรวงมหาดไทย ประกาศราชกิจจานุเบกษา
วันที่ รายละเอียด หมายเหตุ วันที่ เล่ม ตอนที่ หน้า
04/07/2551 จัดตั้งเทศบาลจากองค์การบริหารส่วนตำบล นาดี เป็น เทศบาลตำบลนาดี มีผลบังคับใช้ วันที่ 8 กรกฎาคม 2551