ประกาศกระทรวงมหาดไทย ประกาศราชกิจจานุเบกษา
วันที่ รายละเอียด หมายเหตุ วันที่ เล่ม ตอนที่ หน้า
08/07/2551 จัดตั้งเทศบาลจากองค์การบริหารส่วนตำบล ท่าจีน เป็น เทศบาลตำบลท่าจีน มีผลบังคับใช้ วันที่ 8 กรกฎาคม 2551