ประกาศกระทรวงมหาดไทย ประกาศราชกิจจานุเบกษา
วันที่ รายละเอียด หมายเหตุ วันที่ เล่ม ตอนที่ หน้า
11/12/2555 จัดตั้งเทศบาลจาก องค์การบริหารส่วนตำบลขุนแก้ว เป็น เทศบาลตำบลขุนแก้ว มีผลบังคับใช้วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖