ประกาศกระทรวงมหาดไทย ประกาศราชกิจจานุเบกษา
วันที่ รายละเอียด หมายเหตุ วันที่ เล่ม ตอนที่ หน้า
24/04/2555 เปลี่ยนฐานะจาก องค์การบริหารส่วนตำบลมาบแค เป็น เทศบาลตำบลมาบแค มีผลใช้บังคับ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕